Bidragsansökan

Längst ned på denna sida finns blanketter för privatpersoner och organisationer att ansöka
om bidrag från Insamlingsstiftelsen Let’s Make Love Great Again. Stiftelsen hanterar alla
lämnade uppgifter med sekretess. I de fall styrelsen för stiftelsen beslutar att godkänna en
ansökan meddelas angiven kontaktperson senast tre veckor efter att beslutet har tagits.

Ansökningstid

Ansökningstiden är 1 maj – 1 september. Besked om bidrag lämnas i mitten av december.

Vem kan söka?

  • Enskilda personer och sociala entreprenörer med en innovativ idé som bidrar till att främja syfte och mål i enlighet med stiftelsens stadgar.
  • Alla icke vinstdrivande och partipolitiskt obundna organisationer som på något vis verkar i enlighet med stiftelsens syfte och mål.

För vad kan du få medel?

Stiftelsens syfte är att verka för gemenskap, hälsa, jämlikhet och solidaritet mellan människor. Stiftelsen ämnar stödja personer och organisationer vars projekt skapar hållbara relationer mellan människor globalt och delar därför ut stipendium och bidrag till:

  • Projekt och aktiviteter som står i enlighet med ovanstående syfte och mål.
  • Insatser och hälsosamma projekt för individens bästa som motverkar ohälsa.
  • Utbildning och forskning som står i enlighet med stiftelsens syfte och mål.
  • Insatser som främjar miljö och klimat i ett lärande perspektiv, med människan i centrum.

OBS! Bidrag till inköp av material, ombyggnader eller till näringsverksamhet ges ej. Bidrag till projekt i utlandet ges ej.

Ansökan och urval

Vi rangordnar inkomna ansökningar efter de sökandes behov. Stiftelsens styrelse fattar beslut om huruvida medel ska tilldelas. Samtliga sökande får ett brev om stiftelsens beslut. Stiftelsens beslut kan ej omprövas. 

Komplett ansökan kan sändas per brev till:
Insamlingsstiftelsen Let’s Make Love Great Again
Box 15, 691 21 Karlskoga

Det är också möjligt att skanna ifylld blankett och skicka digitalt till info@lmlga.se.